Öğrenci Bilgi Formu

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

 

Bu form, T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğince belirlenmiş esaslar çerçevesinde, öğrencileri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

1.         GENEL HUSUSLAR

a.      Lütfen Fen Bilimleri Enstitüsü örgün sayfasındaki (fbe.gelisim.edu.tr) “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ni dikkatlice okuyunuz.

b.      Enstitü ile ilgili duyurulara (Ders değişiklikleri ve/veya iptalleri, notlar, sınav tarihleri, vs), Obis (Öğrenci Otomasyon) sisteminden ulaşabilirsiniz.

c.      Belge talepleri öğrenci otomasyon sisteminden yapılacaktır. Talep sonrası sistemin verdiği tarihte belgenizi öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

d.      Öğrenci Kimlik Kartları dersler başladıktan en geç 2 (iki) hafta içerisinde sizlere verilecektir.

2.         EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

a.      Tezli Yüksek Lisans Programı;

1)       Tezli yüksek lisans programları 4 (dört) yarıyılı kapsamaktadır. Öğrenciler en az 21 (yirmibir) kredilik ders almak zorundadır. Ayrıca kredisiz Teze Giriş ve Seminer dersi mecburidir. Tezin savunulması sonrası öğrenci diploma almaya hak kazanır. 

2)       Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için b tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

3)       Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

4)       Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir. 

b.     Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1)     Tezsiz yüksek lisans programları en az 2 (iki) en çok 3 (üç) yarıyılı kapsamaktadır. Öğrenciler en az 30 (otuz) kredilik ders almak zorundadır. Dönem projesinin tamamlanması sonrası dönem sonunda tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

2)     İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler.

3)     Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

c.      Doktora Programı

1)     Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yıla kadar indirilebilir.

2)     Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de; en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

3)     Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

4)     Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

5)     Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

6)     Bu maddede belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

7)     İlgili anabilim dalı başkanlığı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise, en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

8)     Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

9)     Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 60, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 30, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

10)   Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

11)   Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

12)   Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Haziran-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

13)   Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslara göre yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

14)   Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

d.     Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri;

1)     Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

2)     Haklı ve geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrenci, mazeretini 7 (yedi) gün içinde belgelemek zorundadır. Söz konusu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi durumunda öğrenci mazeret sınavına alınır.

3)     2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı akademik takvimi için (http://fbe.gelisim.edu.tr/Anamenu-3-1-akademiktakvim-.html) web sayfamızdan ve obis sayfasından bilgi edinebilirsiniz.


5)     Lisansüstü programlarda derse devam esastır. Derse devam oranı %70’in altında kalan öğrenci ilgili dersin ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremez.   Söz konusu sınavlar, belirtilen tarihler arasında her bir ders için kendi gün ve saatinde uygulanmak üzere planlanmıştır.

 

 

6)     Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları:

Yüzde Puanı

Ağırlıklı Kat Sayısı

Harfli Notu

100-90

4,00

AA

89-85

3,50

BA

84-75

3,00

BB

74-65

2,50

CB

64-60

2,00

CC

59-50

1,50

DC

49-45

1,00

DD

44-40

0,50

FD

39-00

0,00

FF

 (*)Bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu; yüksek lisansta CB (2.50) 65-74, doktorada ise BB (3.00) 75-84’tür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve M (MUAF) başarılı; CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB ve M (MUAF) başarılı; CB, CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

7)     Öğrencilerin Herhangi Bir Dersten Bir Yarıyılda Başarılı Olabilmeleri İçin;

Ara Sınav/Sınavlar (Vize)

Yarıyıl Sonu Sınavı

(Final veya Bütünleme)

Yarıyıl Sonu Başarı Notu

%40

%60

%100

Hesaplama işlemi sonucunda bulunan yarıyıl sonu başarı notu (küsuratlı notlar en yakın tam sayıya tamamlanır), madde 6’da belirtilen not aralıklarına uygun olarak harfli nota dönüştürülür.

8)     Sınav sonuçlarına itiraz

a)        Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde, dilekçesini enstitü öğrenci işlerine teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

b)        Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

c)        Tüm programlarda M notu; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir.

9)     Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

a)        Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak FF notu alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

b)        Seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

c)        Tekrar edilen veya yeniden aldığı dersin başarı notu, FF notunun yerine geçer. Ancak FF notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

e.      Programlar Arası Geçiş,

1)     Tezsiz/Tezli yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezsiz/tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz/tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

2)     Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğretim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Programlar arası geçiş hakkı bir defa kullanılabilir.

f.       Mazeret ve izinler

1)     Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir.

2)     Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir.

3)     İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, mazeretinin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde müdürlüğe başvurması ve mazeretini belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

4)     İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

5)     İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

g.     İlişik Kesme ve Kayıt Silme (Yönerge)

a)       Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini şahsen veya noter vekaleti ile yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda E.Y.K.  kararı ile öğrencinin kaydı silinir.

b)       Öğrenim ücreti,  Kayıt dondurma başvurusu, kayıt yenileme döneminden önce ise katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; dönem içerisinde ise ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez ve geriye kalan toplam ücretin % 25’i tahsil edilir.

h.     Kayıt Dondurma

Öğrenim ücreti, Kayıt dondurma başvurusu, kayıt yenileme döneminden önce ise katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; dönem içerisinde ise ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez ve geriye kalan toplam ücretin % 25’i tahsil edilir.

i.       Disiplin Cezaları ve Kovuşturma

Tüm öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uygulanacaktır. Söz konusu yönetmeliğin ikinci bölüm 7. Maddesine göre “sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek”, “seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak” yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları içerisindedir. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.