Öğretim Üyesi Bilgi Formu

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU

 

Bu belge; İstanbul Gelişim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde ders veren öğretim üyelerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavlarının Uygulanması:

a. Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlarla ve yarıyıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır.

b. Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak her yarıyılda her kredili dersten asgari bir ara sınav yapılır. Yarıyıl sonunda dersin bütünü ile ilgili bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bu sınavlardan biri yerine ödev, proje, araştırma veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. Sınav notları 100 tam puan üzerinden verilir.

c. İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınav/sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini 7 (yedi) gün içinde belgelemek koşuluyla, mazeret sınavına alınır.

d. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sınav takvimi aşağıda sunulmuştur.

Sınavlar

Birinci Ara Sınav

(Vize)

Diğer Ara Sınav/Sınavlar

Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

Yarıyıl Sonu Sınavı (Bütünleme)

Sınav Tarihleri

01-07 Aralık 2014

İhtiyaç halinde öğretim üyesince belirlenecektir.

19-25 Ocak 2014

31 Ocak - 08 Şubat 2014

(1)Söz konusu sınavlar Fen Bilimleri Enstitüsü’nün belirleyeceği ve ilan edeceği gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

 (2)Kabul edilebilir mazeret olması durumunda sınav tarihi öğretim üyesinin değişim talebini Fen Bilimleri Enstitüsü’ne iletmesi gerekmektedir. Bu durumda, Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü belirlenen sınav tarihini ve saatini öğrenci otomasyon sisteminde ilan eder.

(3)Yazılı sınavlar, İGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilecek sınav ön kâğıdı ve sınav cevap kâğıtları kullanılarak icra edilecektir.

(4)Yazılı sınav ya da ödev, proje, araştırma vb. uygulama çalışması biçiminde icra edilen tüm sınavların evrakı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne imzayla teslim edilmelidir.

(5)Sınav sonuçları; ilgili öğretim üyeleri tarafından sınavın yapıldığı tarihi takiben en geç 15 (on beş) gün içerisinde otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilmelidir.

(6)Sınav uygulamalarına ilişkin diğer hususlarda Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nden bilgi alınabilecektir.

(7)Güz yarıyılı; bütünleme sınavlarının bitiş tarihi olan; 08 Şubat 2015 Cuma günü tamamlanacaktır.

2. Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri;

a. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

b. Haklı ve geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrenci, mazeretini 7 (yedi) gün içinde belgelemek zorundadır. Söz konusu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi durumunda öğrenci mazeret sınavına alınır.

c. Sınavlar, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün belirleyeceği ve ilan edeceği gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

d. Lisansüstü programlarda derse devam esastır. Derse devam oranı %70’in altında kalan öğrenci ilgili dersin ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremez.

e. Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları:

Yüzde Puanı

Ağırlıklı Kat Sayısı

Harfli Notu

100-90

4,00

AA

89-85

3,50

BA

84-75

3,00

BB

74-65

2,50

CB

64-60

2,00

CC

59-50

1,50

DC

49-45

1,00

DD

44-40

0,50

FD

39-00

0,00

FF

(*)Bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu; yüksek lisansta CB (2.50) 65-74, doktorada ise BB (3.00) 75-84’tür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve M (MUAF) başarılı; CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB ve M (MUAF) başarılı; CB, CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

 

 

f. Öğrencilerin Herhangi Bir Dersten Bir Yarıyılda Başarılı Olabilmeleri İçin;

Ara Sınav/Sınavlar (Vize)

Yarıyıl Sonu Sınavı

(Final veya Bütünleme)

Yarıyıl Sonu Başarı Notu

%40

%60

%100

Hesaplama işlemi sonucunda bulunan yarıyıl sonu başarı notu (küsuratlı notlar en yakın tam sayıya tamamlanır), madde 6’da belirtilen not aralıklarına uygun olarak harfli nota dönüştürülür.

g. Sınav sonuçlarına itiraz

1)Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde, dilekçesini müdürlüğe teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

2)Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

3)Tüm programlarda M notu; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir.

h. Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

1)Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak FF notu alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

2)Seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

3)Tekrar edilen veya yeniden aldığı dersin başarı notu, FF notunun yerine geçer. Ancak FF notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

ı. Disiplin Cezaları ve Kovuşturma

Tüm öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uygulanacaktır. Söz konusu yönetmeliğin ikinci bölüm 7. Maddesine göre “sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek”, “seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak” yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları içerisindedir. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

i. Öğretim Üyesi Bilgilendirme Gerekliliği

Öğretim üyesinin dersini gerçekleştiremeyecek olması durumunda ilgili belgeleri sonradan teslim etmek şartıyla; dilekçeyle enstitüye başvurması gerekmektedir. Bununla birlikte dersin ertelendiği tarih ve saati, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne iletmelidir.

Dönem sonunda; vize ve final sınav kağıtları, yoklama imza listeleri, imzalı dönem notları listesi ilgili öğretim üyesi tarafından, iki hafta içinde Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilmelidir.